logo

Naziv projekta:

„Jačanje konkurentnosti obrta Novaton ulaganjem u osnivanje podružnice i nabavu opeme za
proširenje poslovanja“,

Kod projekta:
KK.08.2.1.16.0160

Kratki opis projekta:
„NOVATON“ je specijalizirana privatna Hrvatska tvrtka, sa dugogodišnjim iskustvom u provedbi ekoloških čišćenja. Kontinuirano unapređenje poslovanja te pružanja usluga u tehničko-tehnološkom smislu osiguralo je stabilnu poziciju u odnosu s kupcima na domaćem tržištu. Realizacijom projekta stvorit će se preduvjeti za daljnji rast i razvoj te jačanje konkurentnosti kroz osnivanje podružnice na području Grada Petrinje i nabavu tehnološki suvremene opreme za snimanje stanja cjevovoda koju Prijavitelj do sada nije imao a što će omogućiti dodatno zapošljavanje i pružanje usluga visoke kvalitete samostalno i u skladu s politikama poslovanja Prijavitelja.

Rezultat projekta je nabavljeno specijalno vozilo za CCTV inspekciju kanalizacijskih cijevi promjera DN 100-DN 1500, opremljeno softverom i drugom potrebnom opremom za snimanje cjevovoda uključujući operativnu obuku zaposlenika. Vozilo na sebi ima ugrađene uređaje i opremu za obavljanje usluge snimanja i na vozilu se ne može prevoziti nikakav drugi teret. Nabava specijalnog vozila rezultirat će učinkovitijim korištenjem resursa sa svrhom proširenja poslovanja, povećanja
učinkovitosti i konkurentnosti što će omogućiti zadovoljenje potreba tržišta koje se ogleda kroz tri aspekta- cjenovna pristupačnost, kvaliteta usluge i brzina isporuke.

Provedba projekta trajat će 18 mjeseci kroz aktivnosti:
– Ulaganje u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu;
– Priprema projektnog prijedloga;
– Upravljanje projektom;
– Promidžba i vidljivost.

Projekt će se realizirati na području grada Petrinje, gdje će biti osnovana podružnica, te je u cijelosti usklađen s ciljevima definiranim u Intervencijskom planu grada Petrinje te će njegova realizacija doprinijeti gospodarskoj regeneraciji grada Petrinje, utjecati će na smanjenje nezaposlenosti čiji se utjecaj očituje i na smanjenju siromaštva i smanjenu iseljavanja stanovništva.

Svrha i cilj projekta:
Svrha i glavni cilj projekta je modernizacija poslovanja kroz ulaganje u suvremenu opremu koja će omogućiti novi način pružanja usluge snimanja cjevovoda, čime će se povećati inovativni kapacitet Prijavitelja što će doprinijeti jačanju konkurentnosti Prijavitelja na tržištu što izravno doprinosi ostvarenju svrhe odnosno cilja Poziva.

Ispunjavanjem svoje svrhe (povećanje gospodarske aktivnosti i poboljšanje konkurentnosti obrta) projekt će doprinijeti rješavanju ključnih identificiranih problema Petrinje: smanjenju stope nezaposlenosti te nepovoljnu situaciju na tržištu rada vezanu uz ranjive skupine, naročito mlade, koji nemaju priliku za zaposlenjem, razvoju malog gospodarstva (gospodarstvo bilježi trend pada prihoda i dobiti kod poduzetnika) te na smanjenje trenutne zapuštenosti grada i šireg gradskog područja.
Ciljna skupina projekta su zaposlenici Prijavitelja koji će projektom dobiti bolje radne uvjete. Krajnji korisnici su sadašnji i budući kupci i korisnici usluga, građani te dobavljači.

Ukupna vrijednost projekta: 245.435,26 EUR / 1.849.231,45 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 166.451,16 EUR / 1.254.126,28 HRK
Razdoblje provedbe: 23.6.2022. – 23.12.2023.
Kontakt osoba za više informacija:
Tihomir Dobrenić, e-mail: info@novaton.hr, tel: +385 959140913

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Eu Banner

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj objave isključiva je odgovornost NOVATON, USLUŽNI OBRT, TIHOMIR DOBRENIĆ, ŽABNO, ŽABENSKA ULICA 34A.