logo

GOSPODARENJE OTPADOM

-skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje opasnog/neopasnog otpada

KONTAKT
0-24 SATA

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja.

Zakonska obveza svih proizvođača otpada je propisno zbrinuti otpad.

 

NOVATON vrši uslugu sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja,  privremenog skladištenja opasnog i neopasnog otpada  uz sve propisane norme zadovoljavanjem svih ekoloških međunarodnih standarda sukladno pravilima struke.

NOVATON posjeduje adekvatni skladišni prostor za zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada.

NAČIN SAKUPLJANJA, PRIJEVOZA I ZBRINJAVANJE OTPADA

Sakupljanje i prijevoz opasnog i neopasnog otpada vrši se isključivo sa specijaliziranim vozilima i adekvatnom ambalažom poštujući sve zakonske norme i uvjete sa posebnim aspektom na zauzimanja i ispunjavanja svih važećih normi vezanih uz zaštitu okoliša.

Transport fluidnog opasnog i neopasnog otpada vršimo autocisternama Canal-Jet izrađene prema ADR normama sa svom pratećom opremom za djelovanje na akcidentne situacije (vakuum pumpe, visokotlačni sistem sa pumpama visokog pritiska, pumpe za prepumpavanje – vijčane, vakuumska crijeva do 100m te crijeva visokog pritiska do 300m, sistem spajanja kisika na izolacione maske).

Transport se vrši i u specijalnoj ambalaži koja se prevozi kombi vozilom ili kamionima sa rampom.

Sav otpad koji preuzimamo i prevozimo, nad njim vršimo pregled i vaganje. Ispunjava se i kontrolira prateća dokumentacija (prateći listovi, fizikalno-kemijske karakteristike otpada), u svrhu konačnog deponiranja i obrade sukladno zakonima Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom potrebne su dozvole nadležnih tijela sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

NOVATON posjeduje sve dozvole potrebne za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom:

  • Dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
  • Dozvolu za gospodarenje neopasnim otpadom – izdanu od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Sisačke županije
  • RJEŠENJE za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnog dobra – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 
  • Potvrdu o upisu u očevidnik prijevoznika posrednika u gospodarenju otpadom – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
  • Potvrdu o upisu u očevidnik prijevoznika otpada – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
  • Potvrdu o upisu u Popis pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
13